Immateriella tjänster

Immateriella tjänster

Jacob Hesser

Language:

Pages: 159

ISBN: 2:00314263

Format: PDF / Kindle (mobi) / ePub


Immateriella tjänster karakteriseras av att uppdraget inte är knutet till fysiska (materiella) föremål. Hit hör typiskt sett uppdrag till advokater, revisorer, fondkommissionärer, besiktningsmän, värderingsmän och andra konsulter samt till mäklare. Rättsområdet är i lag mestadels oreglerat och frågeställningarna är därför många.

Vad innebär uppdragstagarens metod- och informationsansvar?

Vem har bevisbördan för vilket arvode som avtalats?

Kan en svensk domstol ålägga en uppdragstagare att fullgöra en immateriell tjänst?

Hur bestäms ersättningen för en skada som uppdragstagaren vållat?

Hur tillämpas regeln om specialpreskription i 18 kap. 9 § handelsbalken?

Ambitionen med denna kommenterade rättsfallsöversikt är att besvara dessa och många andra frågor och att samtidigt fylla den lucka som är förknippad med att en svensk rättsfallsöversikt över immateriella tjänster hittills saknats. Översikten vänder sig till både studenter och praktiskt verksamma jurister. Rättsfallsöversikten utgör en systematisk genomgång av Högsta domstolens centrala avgöranden på området avseende åren 1971-2005. Översikten är även försedd med utförliga förteckningar över förarbeten och doktrin. De refererade rättsfallen, ett sextiotal till antalet, är ordnade efter ämne.

"Trots sitt begränsade format rymmer denna skrift rikhaltig och nyanserad information."

Jan Rosén, professor i civilrätt, Stockholms universitet

E-boken baseras på den tryckta utgåvan från 2006.

The Sovereignty of Human Rights

People, Property, or Pets?

Chasing the Wind: Regulating Air Pollution in the Common Law State

The Ages of American Law (2nd Edition) (The Storrs Lectures)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

krav att det finns ett samband (konnexitet) mellan den prestation som inte uppfyllts och den prestation som hålls inne. I regel saknas därför innehållanderätt om prestationerna grundas på olika avtal.292 Innehållanderätten tjänar dubbla syften: dels utgör den ett påtryckningsmedel intill dess att uppdraget fullgjorts, dels utgör den ekonomisk säkerhet för framtida anspråk på nedsättning av arvodet och/eller skadestånd till följd av avtalsbrottet.293 6.1.3 68mm 71mm 76mm Hävning

(dröjsmål), eller i att denne inte medverkat till uppdraget på ett sådant sätt att uppdragstagaren kunnat fullgöra detta (brott mot medverkansplikten). – Eftersom reglerna som styr påföljderna vid uppdragstagarens och uppdragsgivarens avtalsbrott till stora delar är gemensamma, blir nästa avsnitt (7.1) i mångt och mycket en repetition av vad som gäller beträffande uppdragstagarens avtalsbrott (ovan avsnitt 6.1). 76mm 7.1 Uppdragsgivarens dröjsmål och brott mot medverkansplikten Arvoderar inte

advokatsed, Norstedts, Stockholm, 1973, s. 148 ff. och 152 f. 68mm 71mm 76mm Uppdragstagarens ansvar mot annan än uppdragsgivaren, m.m. C M Y Prop. 1983/84:16, Fastighetsmäklare, s. 23 f., 44 f., 59 f. och 67 f. Prop. 1988/89:136, Försäkringsmäklare, s. 26. Prop. 1989/90:77, Konsumentskyddet vid förvärv av småhus m.m., s. 42 f. Prop. 2003/04:150, Ny försäkringsavtalslag, s. 227 ff. Prop. 2004/05:133, Försäkringsförmedling, s. 30 f., 43 f. och 98. K 121 © Författaren och Studentlitteratur

C SOU 1981:102, Fastighetsförmedlingslag, s. 144 f. Prop. 1983/84:16, Fastighetsmäklare, s. 25, 27, 49 och 61. Prop. 1988/89:76, Ny köplag, s. 133. Prop. 1994/95:14, Ny fastighetsmäklarlag, s. 30 f. och 43–45. Hellner, Jan, Speciell avtalsrätt II, Kontraktsrätt, 2 häftet, Allmänna ämnen, 3 uppl., Juristförlaget, Stockholm, 1996, s. 140 och 165 f. (Cit. Hellner 1996b.) Rodhe, Knut, Obligationsrätt, Norstedts, Stockholm, 1956, s. 592. M Y K 125 © Författaren och Studentlitteratur 220mm 223mm

Huvudregeln är alltjämt att passivitet inte ger upphov till avtalsbundenhet (Ramberg & Ramberg s. 137). Jfr 51 § 1 st. 1 meningen KommL. Jfr 51 § 1 st. 2 meningen KommL. Jfr 51 § 1 st. 2 meningen KommL. Se Hellner (1996a) s. 204. © Författaren och Studentlitteratur 220mm 223mm 32163_Kap1_8.fm 19 maj 2006 12.44:03 sida 28 av 100 68mm 71mm 76mm Studentlitteratur 155x223-Stone-2001-10-12 Avtalets upphörande 3 3 Avtale ts upphöra nde 9/12 10/13 11/14,5 3 Avtalets upphörande Uppdraget kan

Download sample

Download